Minőségügy

Utolsó módosítás: 2016.07.19 15:21

A minőségügyi dokumentumok aktualizálása folyamatban van. 

Intézményünk 2016-ban, harmadik alkalommal elnyert ISO tanúsítványa.

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar küldetésnyilatkozata

Az Állatorvos-tudományi Kar küldetése a gazdasági és társadalmi környezet változásaihoz igazodó, versenyképes és rugalmas, nemzetközi színvonalú képzés megvalósítása, hallgatói felkészítése a tudásalapú társadalom feladatainak magas színvonalú ellátására. A kar jövőképe az egyetem eddigi fejlődési pályáját megtartva szellemiségét és hagyományait ápolva, élenjáró szerep betöltése a hazai tudományos képzés és továbbképzés területén, az intézetei, tanszékei által művelt tudományterületeken, valamint a hazai és a nemzetközi állatorvosok iránti igények kielégítésében, a társadalom szolgálatában.

A kar küldetése az ország és a nemzetközi szakemberigények ellátása, valamint a térség tudományos kutatási, műszaki, innovációs és fejlesztési központjaként működni.

Cél az európai normákhoz igazodó szellemiségű értelmiség képzése, amely nyitott és fogékony más diszciplínák, a kultúra és a társadalom kérdései iránt, azokban megfontolt, előremutató vélemény kialakítására képes, és a közélet kérdéseinek megoldásában aktív tenni akarás jellemzi.

Az ÁOTK az általános képzési célok szem előtt tartásával biztosítani kívánja hallgatói számára a tanulmányi szabadságot, azaz a képzésirányoknak, képzési szinteknek megfelelő tudás elsajátításához szükséges tantárgyak és előadók meghatározott kereteken belüli szabad megválasztását.

Tudományos kutatási tevékenységével létrehozza, fejleszti, majd oktatási rendszerén keresztül átadja a szakismeret és a kultúra értékeit, amely lehetővé teszi valamennyi szakterületen a szükséges ismeretek, szakmai etikai kérdések megismerését, a készségek elsajátítását, szakmailag és általánosan művelt állatorvosok, biológusok képzését, valamint szervezett továbbképzését. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyagot oktat, amely képessé teszi a végzett szakembereket a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, a betegellátásban, az állategészségügyi igazgatásban, a környezettudományban, a környezet- és állatvédelemben, az élelmiszertermelésben, a szakoktatásban és a kutatómunkában az elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozott alkalmazására, a tudomány új eredményeinek felhasználására és továbbfejlesztésére. A kari képzésben külön hangsúlyt kap az etikus magatartásra nevelés, a helyes ökonómiai szemlélet és gondolkodás kialakítása, a vezetői és közéleti tevékenységre való felkészítés és a nyelvismeret gazdagítása. A kar felkészíti a hallgatókat a természeti kincsek megóvására, racionális használatára, az ember, az állatvilág és a környezet védelmére.

Oktatói, kutatói számára biztosítja az oktatás és kutatás szabadságát. A kutatói szabadság keretein belül joga van önálló kísérleti kérdések feltételére, a kísérletek – törvényi kereteken belüli – szabad tervezésére, a kutatáshoz szükséges anyagi források megszerzésére, pályázatok benyújtására és a pályázati pénzek előírás szerinti fölhasználására. A kar doktori iskolát működtet. Lehetővé teszi a hazai és a külföldi tudományos kapcsolatok kialakítását és folyamatos fejlesztését, elősegíti az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitását. Támogatja a szabad információáramlást és a szakmai tudományos együttműködést.

Az Állatorvos-tudományi Kar minőségpolitikája

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara erős elméleti alapokon nyugvó, mégis gyakorlatorientált képzést folytat az állatorvos- és biológusképzés területén.

Az intézmény számára prioritás a nemzetközi elismertség, ezért folyamatosan arra törekszik, hogy magas színvonalú és kiváló minőségű képzést biztosítson hallgatói számára, ennek érdekében tudatosan teljesíti mind a nemzetközi minőségbiztosítási szervezetek – European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Association of Establishments for Veterinary Education –, mind a Magyar Akkreditációs Bizottság ajánlásait, útmutatásait. Kiemelt hangsúlyt helyez továbbá az intézmény által nyújtott egyéb szolgáltatásokat igénybevevő felek elvárásainak magas szintű kielégítésére is (kisállat-, ló-, haszonállat-klinika).

A Kar feladatának tekinti az alábbi célok elérését:

  • az oktatás és kutatás közötti szoros kapcsolat révén biztosított legyen, hogy a hallgatók a lehető leggyorsabban értesüljenek az új kutatási eredményekről, lehetővé váljon a számukra az intézményben folyó kutatási tevékenységekbe történő bekapcsolódás, önálló tudományos (PhD) kutatás végzése;
  • az itt elért új kutatási eredmények tudományos közlemények formájában a legszélesebb nemzetközi körben kerüljenek közlésre;
  • az oktatás és kutatás infrastrukturális feltételei folyamatosan korszerűsödjenek;
  • a kar vezetősége biztosítsa azokat a szervezeti és pénzügyi feltételeket, amelyek lehetővé teszik az MSZ EN ISO 9001-2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer fenntartását és folyamatos fejlesztését;
  • valamennyi munkatárs aktív szereplője legyen a minőségfejlesztéssel összefüggő tevékenységnek;
  • az intézmény valamennyi hallgatója számára biztosított legyen a minőségbiztosítás és ennek fejlesztése területén a rendszeres közreműködés (pl. oktatói véleményezés, elégedettségmérés);
  • valamennyi érdekelt fél számára biztosított legyen Minőségpolitikánk megismerése ennek az intézményben történő kifüggesztésével és a Kar honlapján történő nyilvánossá tételével;
  • a munkatársak munkájukkal szemben igényesek legyenek, törekedjenek a folyamatos önképzésre, a minőségpolitikát ismerjék és alkalmazzák;
  • a Minőségpolitikában foglalt célok teljesülése rendszeresen, évenkénti vezetőségi átvizsgálás során, valamint SWOT elemzés keretében ellenőrésre, felülvizsgálatra kerüljön, megtörténjen a szükséges fejlesztési feladatok megfogalmazása a végrehajtásért felelős személy(ek) és határidő megjelölésével.

A Kar elkötelezett szándéka, hogy neve garanciát jelentsen a hazai és külföldi oktatási szolgáltatást igénybe vevők körében.

 

Budapest, 2013. július 1.

Dr. Sótonyi Péter, dékán

A SZIE Állatorvos-tudományi Kar minőségirányátási szervezete

     Min Szerv