Állatökológia - biológia BSc Szünbiológia szakirány

Utolsó módosítás: 2016.01.30 10:44
KurzusÁllatökológia - biológia BSc Szünbiológia szakirány
NyelvMagyar
Jellegfakultatív B
Értékelésgyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év/félév2/2
Kredit2+2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat30 óra/félév
Szakbiológia BSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

tantárgyfeleős: Dr. Szabó Péter

A tárgy célja az ökológia alapvető ismereteinek bemutatása. A tárgy egy rövid történeti és tudományági bevezetésből, egy populációökológiai, egy közösségi ökológiai és egy evolúciós ökológiai részből épül fel. A populációökológia rész tárgya a populációk jellemzése (abundancia, fiziológiai szerkezet, térbeli és időbeli mintázatok) és alapvető dinamikai törvényszerűségeinek ismertetése (populáció szabályozása, intraspecifikus versengés, kondícionáló tényezők, exponenciális és logisztikus populációnövekedés, környezeti zavarások).
A közösségi ökológiai rész a különböző fajok populációiból felépülő közösségekkel foglalkozik. Tárgyaljuk a közösségek különböző tulajdonságait (fajgazdagság, táplálékhálózatok, kölcsönhatási hálózatok), valamint az ezen tulajdonságok meghatározásáért felelős dinamikai folyamatokat (kompetíció, ragadozó zsákmány kölcsönhatás, mutualizmus).
A biodiverzitást meghatározó tényezők bemutatása során részletesen tárgyaljuk a niche fogalmát, valamint
a környezeti és populációs heterogenitás különböző formáit.
A közösségi ökológiai részt az ökoszisztémák anyag- és energiaforgalmának termodinamikai szempontú tárgyalása,
valamint az ökológia természetvédelmi vonatkozásainak megvitatása zárja.
Az evolúciós ökológiai részben tárgyaljuk az ökológiai és evolúciós időskálán zajló folyamatok közti összefüggéseket,
a fajkeletkezés formáit.
A populációökológiai rész tárgya az egyes populációk jellemzése és dianamikája. Itt tárgyaljuk a populációk demográfiai jellemzését, térbeli és időbeli mintázatát, illetve
a populációdinamika általános szabályait (az egyedsűrűség szabályozása, exponenciális- és logisztikus növekedés, intraspecifikus kompetíció, zavarások, illetve véletlen jelenségek hatása).
A közösségökológiai rész a sok faj populációiból álló ökológiai közösségek jellemzésével és dinamikai szabályaival foglalkozik. A szóba kerülülő közösségi tulajdonságok a fajgazdagság, a biológiai diverzitás különböző mérőszámai, táplálékhálózatok, kölcsönhatási hálózatok. A közösségek dinamikájának tárgyalása során szó lesz a közösség stabilitásáról, a szukcesszióról, stabilitásról, a nichefogalomról,
tárgyaljuk a diverzitást meghatározó tényezőket, ezen belül a populációs és környezeti heterogenitás különböző formáit. A közösségi ökológiai részt az ökológiai rendszerek anyag- és energiaforgalának tárgyalása. A kurzus végén külön tárgyaljuk az ökológia természetvédelmi vonatkozásait.

Ajánlott irodalom:

GALLÉ L.: A szupraindividuális biológia alapja: populációk és közösségek ökológiája. Szeged, JATEPress, 2013.

 PÁSZTOR E. - OBORNY B.: Ökológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.

 KREBS, C. J.: Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. San Francisco: Benjamin-Cummings Publishing Company, 2009.

 KREBS, C. J.: Ecological Methodology. Menlo Park: Pearson, 1999.

 CASWELL, H.: Matrix Population Models. 2nd, updated ed. Sinauer Associates, 2006.

 SIGMUND,  K.: Az élet játékai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

 PODANI, J.: Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeltárás rejtelmeibe. Sciencia, 1997.

 SUTHERLAND, W. J.: Ecological Census Techniques. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.