Biofizika - MSc

Utolsó módosítás: 2016.02.17 15:05
KurzusBiofizika - MSc
NyelvMagyar
Jellegkötelező
Értékelésvizsga (kollokvium)
Év/félév1/1
Kredit2
Előadás30 óra/félév
Gyakorlat0 óra/félév
Szakbiológia MSc
TanszékBiológiai Intézet

A kurzus leírása

Tantárgyfelelős: Dr. Víg Piroska
Javasolt félév: 1.
Félévi óraszám: 30+0
Előtanulmányi követelmény: Biomatematika (BSc)
Kredit: 2+0
Ismeretek ellenőrzése: vizsga
Megj.: Mindkét szakirányon kötelező

A mozgás biofizikája. Folyadékok mechanikája: hidrosztatika, felületi feszültség, kapilláris jelenségek, Bernoulli egyenlet, viszkózus áramlás, Hagen-Poiseuille törvény. Reológia axiómái, reológiai alap modellek, biológiai anyagok reológiai jellemzői, biológiai anyagok sztatikája, belső súrlódás, kohézió, belső súrlódást befolyásoló tényezők. Mozgás jelenségek mikro- és makrorendszerekben: diffúzió Fick I. és II. törvénye, a diffúzió fajtái. Bioenergetika: a termodinamika főtételei, a hőátadás fizikai alapjai, a víz fázisváltozásai, a vízháztartás fizikai alapjai. Bioelektromosságtan: fizikai alapok: a növények aktív elektromos jellemzői, a növények passzív elektromos jellemzői. Idegrendszer és idegtevékenység biofizikája. A fény: fotometria alapmennyiségei és mérésük, a fény hatása a növényekre, a fény abszorpció és emisszió, Optikai módszerek a biofizikában: UV, látható és infravörös spektroszkópia. spektrofotometria. Weber-Fetchner törvény , szervek, érzékszervek és szervrendszerek biofizikája.. A biofizika modern vizsgálati módszerei: diffrakció, rezonancia spektroszkópia és nukleáris eljárások dozimetria. Biofizikai mérési módszerek: penetrometria, mezőgazdasági termények kohéziójának vizsgálata, dinamikai viszkozitási együttható mérése, folyadékok felületi feszültségének mérése, növényi anyagok fajlagos hőkapacitásának mérése, refraktometria, színmérési módszerek.

Kötelező és ajánlott irodalom:

Előadás anyagok (pdf, doc, előadás anyagok)

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó (2011)
Szalay L. és Ringler A.: Biofizika, Tankönyvkiadó Bp. 1986.
Maróti Péter és Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába, JATE Press 1998.
Maróti Péter és Tandori Júlia: Biofizikai példatár, JATE Press 1996.
Biofizikai mérések, egyetemi jegyzet (2001)
Rontó-Tarján: A biofizika alapjai 2002. (tankönyv)
Roland Glaser: Biophysics, Springer, New York, 1996